شغل وام گيرنده

سقف وام

مدارک

آزاد و کارمند خصوصی و دولتی

تا ۴۰ میلیون

چک صیادی زرد + پرینت حساب همان چک (به همراه کارت ملی)

آزاد و کارمند خصوصی و دولتی

تا ۵۰ میلیون

چک صیادی بنفش (به همراه کارت ملی)

آزاد و کارمند خصوصی

۵۰ تا ۷۵ میلیون

آزاد: چک صیادی (بنفش) با جواز کسب و پرینت حساب مکفی
کارمند: چک صیادی (بنفش) با فیش حقوقی و پرینت حساب
مکفی

کارمندان دولتی و بازنشستگان تامین اجتماعی

۵۰ تا ۱۰۰ میلیون

چک صیادی (بنفش) با فیش حقوقی و پرینت حساب ممهور و کارت پرسنلی

مدارک عمومی

  1. مدارک در کلیه ی سطوح شامل قرارداد و کارت ملی می باشد.
  2. بانوان کارمند شامل بندهای فوق می باشند.
    در صورتی که بانوان دارای مشاغل آزاد می باشند تضمین همسر یا پدر پشت چک ها الزامیست
  3. افراد فاقد شغل ، شامل هیچکدام از موارد فوق نمی باشند.
  4. نحوه ضمانت پشت چک جمله ی” وجه این چک توسط اینجانب …… با کد ملی ….. ضمانت
    گردید. “ نوشته شود و به همراه دو امضاء

شرایط سقف صدور چک

50 درصد خالص دریافتی = چک ماهیانه صادر شده

مثال: اگر خالص دریافتی یک شخص در فیش حقوقی یا مانده پرینت حساب 20 میلیون تومان باشد می تواند در هر ماه، چک تا سقف 10 میلیون تومان صادر نماید.
لازم به ذکر است سقف چک صادر شده در هر ماه (با رعایت شرط 50 درصد) نباید از 12 میلیون تومان بیشتر شود.